Toshi san
PORSCHE 928 GTS '94 Iris Blue


2005.12.11 DAIKOKU PA