Tatsumi san
PORSCHE 911 Turbo Flatnose Type 930 '89 Solid Black


2005.12.11 DAIKOKU PA