Daidara san
PORSCHE 928 S2 '84 Grand Prix White


2005.12.11 DAIKOKU PA